Міждисциплінарний Конгрес з естетичної медицини та пластичної хірургії UBAME21 під егідою USAPS

9-11 вересня під егідою USAPS пройшов Міждисциплінарний Конгрес з естетичної медицини та пластичної хірургії UBAME21.
Захід зібрав понад 150 пластичних хірургів з усієї України, які приїхали до Києва поділитись власним досвідом і навчитися сучасним методам омолодження обличчя, корекції носа, хірургічної корекції тіла та хірургії молочних залоз.  Читать полностью

Вимоги для подання тез для журналу “Шпитальна хірургія”

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендацією до друку, висновком експертної комісії, підписом наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання кожного автора, його адресу (електронну кожного автора), телефон та факс автора, з яким можна вести листування і переговори.

2. Текст статті треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 через 1,5 інтервалу; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см(28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної, експериментальної статті, погляду на проблему, статті з досвіду роботи, включаючи  таблиці, рисунки, список літератури, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10–12 сторінок, обсяг огляду літератури – 12–15 сторінок, короткого повідомлення та рецензії – 3–5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках. Мова статей – українська, російська, англійська.

3. Електронний варіант статті (у форматах doc, docx, rtf) потрібно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http:// ojs.tdmu.edu.ua /).

4.Статті треба писати за такою схемою:

а) індекс УДК;
б) прізвище та ініціали авторів українською, англійською та російською мовами;
в) назва установи, з якої виходить робота, українською, англійською та російською мовами;
г) назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), українською, англійською та російською мовами;
ґ) три структурованих резюме обсягом 250–300 слів для кожного (1800–2100 знаків із пробілами) українською, англійською та російською мовами, які повинні містити такі елементи: мета роботи, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення;
д) ключові слова ( від 3 до 8 слів) українською, англійською та російською мовами;
е) текст статті (оригінальні, експериментальні дослідження; з досвіду роботи; погляд на проблему) має бути побудований таким чином:

 постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– мета роботи (постановка завдання);
– матеріали і методи – принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл об’єктів його на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного досліджень та методів статистичного аналізу;
– результати досліджень та їх обговорення – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки  – подаються нумерованими пунктами, випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету роботи;
–  перспективи подальших досліджень – подаються за потреби останнім абзацом статті обсягом до трьох речень.

 Кожен із цих розділів потрібно виділити.

5. Увесь ілюстративний матеріал (таблиці, діаграми, графіки, фотографії) має бути описаний та інтерпретований у тексті наукової статті. Графічний матеріал (рисунки) подається окремими файлами.Формат файлів для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Рисунки та фотографії виконуються окремо. На звороті кожного рисунка простим олівцем потрібно вказати його номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Таблиці та рисунки повинні мати підписи і власну нумерацію, крім того, необхідно зробити посилання на них у круглих дужках у тексті статті. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.
6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”, терміни – з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб. Назви фірм, реактивів і апаратів треба наводити в оригінальній транскрипції.
7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин.
8. У тексті статті при посиланні на публікацію треба зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.
9. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних, експериментальних, статтях з досвіду роботи цитують не більше10 джерел, в оглядах – до 30.
10. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf). Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом. 

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

  • прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);
  • рік публікації у круглих дужках ( );
  • транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках [];
  • транслітерована назва джерела (журналу, конференції), назва англійською мовою;
  • вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

2. Алгоритм оформлення блоку references:

2.1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначити її переклад англійською мовою у квадратних дужках.
2.2. Транслітерувати описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:
Українська транслітерація: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.
Російська транслітерація: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport.
2.3. Редагувати список літератури відповідно до стандарту АРА:
– забрати спеціальні позначки в транслітерованому описі (“//”, “/”, “–”);
– після транслітерації подати у квадратних дужках назву статті англійською мовою, а після  транслітерації назви джерела поставити тире і вказати назву англійською мовою;
– виправити позначення сторінок (замість 12 s. писати 12 p.);
– додати в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian];
– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати.

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму система сама згенерує правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (“) та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва журналу транслітерована – Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia – Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121–135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.
Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.
Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.
Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги транслітерована азва книги англійською мовою]. Місто англійською мовою: Назва видавництва  транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Author, A.А. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi – Title of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити в каталогах дисертацій:   http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertationPhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].
Author, A.А. (2015). Title of dissertationExtended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідейматеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.
Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.
Матеріали 3 міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду… — Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].
Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

11. Редакція виправляє термінологічні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
12. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
13. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
14. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.
15. Статті треба надсилати на адресу: Журнал “Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан  Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. E-mail: journaltdmy@gmail.com.

Читать полностью

Ювілейний майстер-клас в Школі пластичної хірургії Павла Денищука, курс “Риносептопластика”

21 травня в Школі пластичної хірургії Павла Денищука пройшов ювілейний 20-й майстер-клас Президента USAPS, к.м.н. Денищука Павла Денищука на тему “Риносептопластика. Закриті методі корекції носа”. Читать полностью

USAPS на міжнародному альянсі ISAPS

14 травня 2021 года відбулось засідання під егідою ISAPS Alliance, в складі якого прийняло участь Українське Товариство Естетичних Пластичних Хірургів USAPS в обличчі Президента, Денищука Павла Андрійовича.

Читать полностью

Президент USAPS виступил на Раді Експертів Естетичної медицини (РЕЕМ)

3 березня відбувся Експетний круглий стіл Ради Експертів естетичної медицини (РЕЕМ), присвячений вирішенню питань вдосконалення законодавства щодо сертифікації медичних виробів, освіти і підвищення кваліфікації фахівців естетичної медицини, імплементації протоколів медичної допомоги, складання реєстрів фахівців, які працюють в сфері естетичної медицини, розробки освітніх програм і Етичного кодексу лікаря естетичної медицини з метою забезпечення цивілізованого ринку якісних і безпечних медичних послуг.
Читать полностью

Школа пластичної хірургії Павла Денищука, курс “Методи хірургічної корекції тіла. Ліпофілінг, ліпосакція”

19 лютого Павло Денищук, Президент USAPS, провів майстер-клас в Школі пластичної хірургії на тему “Методи хірургічної корекції тіла. Ліпофілінг, ліпосакція” Читать полностью

Школа пластичної хірургії Павла Денищука, курс “Мамопластика: підтяжка і збільшення грудей”

6 листопада 2020 в Школі пластичної хірургії Павла Денищука під егідою USAPS відбувся 17 навчальний курс Павла Денищука, к.м.н., Президента USAPS, на тему “Мамопластика: підтяжка і збільшення грудей”.
Читать полностью

Школа пластичної хірургії Павла Денищука, курс “Риносептопластика. Безопераційна корекція носа”

17 липня відбувся 15 практичний курс за підтримки USAPS в Школі пластичної хірургії Павла Денищука, к.м.н., Президента USAPS, на тему “Риносептопластика. Методи безопераційної корекції носа”.

Читать полностью

ШКОЛА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ПАВЛА ДЕНИЩУКА, КУРС “АУГМЕНТАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОПУЩЕНИХ ГРУДЕЙ ІМПЛАНТАМИ”

22 листопада за підтримки USAPS пройшов 14 практичний курс в Школі пластичної хірургії Павла Денищука, к.м.н., члена ради директорів USAPS на тему «Аугментація і корекція опущених грудей імплантами». Читать полностью

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ»

Вельмишановні колеги!

   Вислів  «Пластичний хірург» нарешті  вже наша реальність! Ми самі вивчилися пластиці, завоювали довіру пацієнтів, повагу закордонних колег! Настав час обміну власним досвідом Нашої  Національної школи пластичної хірургії! Ваша Інформація на конференції про власні методики передопераційного обстеження, операцій, післяопераційної терапії, реабілітації, менеджменту, складні клінічні випадки, ускладнення буде корисна для всіх учасників. Коротенька інформація про особистий шлях  до пластичної хірургії та Вчителів прикрасить доповідь. Читать полностью

13-й Міждународний Кавказький конгрес з пластичної хірургії та косметології «Колхіда 2019»

Встигніть зареєструватися!

13-й Міжнародний Кавказький Конгрес з пластичної хірургії і дерматології “Колхіда-2019” не за горами! Ми доклали багато зусиль, щоб зібрати разом всесвітньо відомих фахівців і провести сесії пластичної хірургії і дерматології в Тбілісі. Читать полностью

2-й Міжнародний конгрес ICAMPS під егідою USAPS

За підтримки USAPS 22-23 березня 2019 року в Києві проведено другий Міжнародний конгрес для пластичних хірургів і лікарів естетичної медицини ICAMPS. Захід зібрав понад 350 лікарів з 17 країн, які приїхали до Києва навчитися сучасним методам омолодження обличчя і корекції носа. Читать полностью

Відбулася конференція «Актуальні питання сучасної хірургії»

8 – 9 листопада, 2018 року відбулася науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ», затверджена МОЗ України. Конференція відбулася за активної організації та підтримки Товариство пластичних естетичних хірургів України USAPS. Окрім того, спів-організаторами конференції виступили: кафедра хірургії № 1 (завідуючий кафедрою професор Білянський Л.С.) та кафедра хірургії № 4 (завідуючий кафедрою професор Мішалов В.Г.) НМУ імені О.О. Богомольця, Товариство пластичних естетичних хірургів України (USAPS), Асоціація хірургів м. Києва та Київської області, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва.

Читать полностью

За підтримки USAPS відбулася 10-та Школа пластичної хірургії П. Денищука

5-6 жовтня за підтримки USAPS відбулася ювілейна 10-а авторська Школа пластичної хірургії Павла Денищука, к.м.н., члена ради директорів USAPS. Майстер-клас був присвячений «Малоінвазивним технікам омолодження обличчя».

Читать полностью

Три насичених дня конгресу IPSOW за підтримки USAPS!

Три вересневих дня були присвячені найновітнішим знанням і передовими методиками пластичної хірургії. Спікерами світового рівня було прочитано більше 690 хвилин лекцій на найактуальніші теми, а також проведено 13 годин операцій в режимі живої хірургії.

Читать полностью

Міжнародний конгрес ICAMPS під егидою USAPS

16-17 березня 2018 року в Києві під егідою USAPS (Українського товариства естетичних пластичних хірургів) відбувся перший Міжнародний конгрес для пластичних хірургів і косметологів ICAMPS – грандіозний науково-практичний захід у галузі естетичної медицини, який зібрав понад 300 пластичних хірургів і косметологів з 14 країн світу.

Читать полностью

Школа пластичної хірургії Павла Денищука: «Сучасні підходи до аугментації жіночих грудей»

18-19 травня 2018 року відбулася вже 9-я Школа пластичної хірургії Павла Денищука. Тема майстер-класу Павла Денищука, к.м.н., всесвітньо визнаного хірурга, – «Сучасні підходи до аугментации жіночих грудей». Майстер-клас відбувся за підтримки USAPS (Українського товариства естетичних пластичних хірургів). Спонсорами навчання виступили компанії «Ментор» та «Мотива». Читать полностью

Офіційне звернення USAPS: Запущено процес затвердження спеціальності “пластичний хірург”

Дорогі колеги! Нарешті відбулася знакова для українських пластичних хірургів подія!

23.03.2018 року почав роботу «круглий стіл» з розгляду актуальних  проблем пластичної хірургії у складі провідних пластичних хірургів України, представників державної влади, навчальних медичних закладів, юристів. Читать полностью

Школа пластичної хірургїі Павла Денищука за участю Дж. Сайкса і Е. Чамбі

18 березня 2018 року відбувся 8-й практичний майстер-клас Павла Андрійовича Денищука, к.м.н., Національного секретаря ISAPS, члена президії USAPS, в рамках його авторської Школи пластичної хірургії. Тема майстер-класу – «Блефаропластика. Омолодження погляду (верхня, нижня блефаропластика) ». Майстер-клас відбувся за підтримки USAPS (Українського товариства естетичних пластичних хірургів). Читать полностью

Міжнародний конгрес ICAMPS: жива хірургія від Б. Мендельсона

ICAMPS – це перший міжнародний конгрес пластичної хірургії та естетичної медицини в Україні, в рамках якого протягом двох днів своїм досвідом діляться тільки іноземні зірки пластичної хірургії і дерматології.

Читать полностью

Заходи ISAPS 2018-2019

Дорогі колеги, представляємо вашій увазі всі заходи Міжнародного Товариства Естетичної Пластичної Хірургії (ISAPS) на 2018 рік, де ви можете навчатися новим процедурам, методикам і опціям естетичної та реконструктивної пластичної хірургії. Читать полностью

Членський внесок до USAPS в ПОДАРУНОК!

Кращі умови вступу до USAPS:

членський внесок до Нового року в ПОДАРУНОК!

Подарунок до Нового року: за умови оплати членства в Українському суспільстві естетичних пластичних хірургів (Ukrainian Society of Aesthetic Plastic Surgeons) до 29.12.2017 р, Ви гарантовано отримаєте:

Школа пластичної хірургії П. Денищука: «Сучасні методи омолодження обличчя»

27-28 жовтня 2017 року відбувся 7-й авторський практичний майстер-клас Павла Андрійовича Денищука, к.м.н., Національного секретаря ISAPS, в рамках його авторської Школи пластичної хірургії. Тема майстер-класу – «Сучасні методи омолодження обличчя. Підтяжка обличчя SMAS пластикою. Spaсe ліфтинг. Лігатурний ліфтинг. Ліпофілінг (мікроліпофілінг, наноліпофілінг, гостроголковий ліпофілінг).

Читать полностью

Відбувся майстер-клас «Риносептопластика. Відкрита. Закрита»

8-9 вересня 2017 року відбувся вже 6-й авторський практичний майстер-клас Павла Андрійовича Денищука, к.м.н., Національного секретаря ISAPS, в рамках його авторської Школи пластичної хірургії. На цей раз майстер-клас був присвячений темі «Риносептопластика. Відкрита. Закрита. Як, де і коли? Обгрунтування вибору. Об’ємна пластика носа Radiesse, Ліпофілінг».
У майстер-класі взяли участь 16 пластичних і ЛОР-хірургів – як молодих фахівців, так і практиків з великим досвідом з Україною і навіть Мексики.

Читать полностью